OBCHODNÍ A REZERVAČNÍ PODMÍNKY

Provozovatel revíru Grunty :Marek Rudolecký, IČ: 72484748, DIČ: CZ8112293882

Sídlo podnikání: Žlíbek 321, Prace, 664 58,

(dále jen „Poskytovatel“)

Provozovna:
Sportovní rybník Grunty, adresa : Jiříkovice – Šlapánice u Brna, PSČ 664 51

Kontaktní údaje poskytovatele:
Email: marekrudolecky@email.cz
Mobil.: +420731204930

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“) platí pro poskytování poskytovaných služeb (rezervaci termínů) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové adrese www.grunty.cz (dále rovněž jen „webové rozhraní“) provozovaném Poskytovatelem.

1.2. Poskytovatel je uživatelem a provozovatelem soukromého rybářského revíru „Sportovní rybník Grunty“. Poskytovatel disponuje pro účely využívání revíru veškerými relevantními povoleními příslušných správních orgánů.

1.3. Prostřednictvím webového rozhraní, popř. telefonicky lze rezervovat termín pro získání pronájmu lovného místa dle aktuálního ceníku revíru Sportovní rybník Grunty, dále je provozovatelem zájemci nabízeno ubytování v chatce, možnost zapůjčení loďky, podložku ke každému lovnému místu zdarma, chemické WC- TOI TOI + sprcha, možnost dovozu hotového jídla, parkoviště u správce revíru, elektřinu na 220 V, gril.

1.4. Prostřednictvím webového rozhraní probíhá pouze rezervace termínu; samotná smlouva o vydání povolenky, je uzavřena individuálně na základě dohody mezi Poskytovatelem a osobou mající zájem na pronájem lovného místa na revíru Sportovní rybník Grunty (zájemce).

1.5. Veškeré smluvní vztahy se řídí podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem, a je-li zájemce spotřebitelem, také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

2. Vymezení pojmů

2.1. Zájemcemje fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu provést prostřednictvím webového rozhraní, popř. telefonicky rezervaci termínu pro poskytnutí příslušné povolenky popřípadě další služby. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Zájemce, který není spotřebitelem a Zájemce, který spotřebitelem je v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb.

2.2. Uživatelemje každá fyzická nebo právnické osoba, která navštíví webové rozhraní. Zájemce je také Uživatelem.

2.3. Rybářským revírem Sportovní rybník Grunty se rozumí vodní plocha, na kterém je na základě příslušného povolení pronajímáno zájemci lovné místo.

3. Rezervace termínu, zrušení rezervace

3.1. Rezervaci termínu provádí zájemce prostřednictvím formuláře na webovém rozhraní, kde zájemce zvolí lovné místo a volný termín, o který má zájem, popřípadě telefonicky u správce revíru Sportovní rybník Grunty.

3.2. Pro dokončení objednávky zájemcem je nutné uvést jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo zájemce.

3.3. Ceny poskytovaných služeb se liší podle toho, na kolik dní si lovné místo zájemce pronajme . Ceny jsou vždy uvedeny jako konečné, za jednu osobu.

3.4. Prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o nabídku ze strany Poskytovatele zájemci (resp. o jeho návrh na uzavření smlouvy; § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije). Poskytovatel je zejména oprávněn odmítnout uzavřít smlouvu s osobami, které se již dříve dopustily porušení smlouvy.

3.5. Rezervaci termínu dosud nepotvrzenou Poskytovatelem může zájemce zrušit telefonicky nebo e-mailovou zprávou na kontaktním telefonu, resp. kontaktním e-mailu Provozovatele. Potvrzení rezervace odešle Poskytovatel na e-mailovou adresu zájemce po připsání platby na účet. Potvrzená rezervace termínu je pro zájemce závazná.

3.6. V případě, že zájemce zruší potvrzenou rezervaci v termínu, bude mu nabídnut jiný termín poskytnutí uhrazených služeb.

3.7. Přijetím těchto podmínek zájemce souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Provozovatel upozorňuje zájemce na ustanovení § 1820 odst. 1 zák. č. 89/2012Sb. obč. zákoníku (formulář odstoupení od příslušné smlouvy umístěn na webových stránkách). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zájemce sám.

4. Platební podmínky

4.1. Platbu lze provést převodem na účet Poskytovatele číslo číslo účtu: 231981221/0600

4.2. Údaje pro platbu ze zahraničí:

IBAN: CZ7106000000000231981221

BIC(SWIFT):AGBACZPP

4.3. Platba služby je možná v českých korunách (Kč), nedohodnete-li se zájemce s Poskytovatelem jinak.

4.4. Podrobné pokyny k platbě, včetně variabilního symbolu a doby splatnosti, sdělí zájemci Poskytovatel po potvrzení termínu rezervace.

5. Reklamační řád

5.1. Chce-li zákazník (zájemce) ohlásit reklamaci služeb, které si objednal, musí tak učinit písemně na kontaktní e-mail, nebo telefonicky na kontaktní telefonní číslo. (§ 13 odst. 1 zák. č. 634/1992 Sb., zákona o ochraně spotřebitele,

5.2. Reklamované zboží lze také zaslat na adresu provozovatele Žlíbek 321, Prace, 664 58

5.3. Reklamaci není možno uplatnit pokud zboží bude poničeno nesprávným používáním. Pokud si zákazník objedná u provozovatele službu spojenou s pronájmem lovného místa, nemůže uplatnit reklamaci po podepsání a seznámení se s provozním řádem revíru.

5.4. Zákazník bude o způsobu a vyřízení reklamace informován písemně e-mailem.

5.5. Spotřebitelské spory vzniklé na základě uzavřené smlouvy řeší subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je k takovémuto řešení věcně příslušný, dle seznamu subjektů k takovémuto řešení příslušnému (Česká obchodní inspekce, IČ 00020869, internetová adresa http://www.coi.cz

6. Odstoupení od smlouvy o poskytování služeb

6.1. V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má zájemce do 14 dnů od uzavření smlouvy právo od uzavřené smlouvy odstoupit. To neplatí, jestliže je smlouva uzavřena méně než 14 dnů před rezervovaným termínem a v tomto rezervovaném termínu byly zájemci poskytnuty služby dle odstavce 1.3.

6.2. Odstoupení od smlouvy může zájemce zaslat na Kontaktní adresu Poskytovatele nebo na Kontaktní e-mail Poskytovatele. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší.